اطباء

مرحله دیوارچینی

image

با عنایت به لزوم نگاه فنی  و تخصصی به فضا های درمانی و ایجاد یک المان موفق ایده  مجتمع درمانی اطبا جهت حفظ بیش از پیش آرامش و رفاه در بیماران و پزشکان آغاز گشت .

 پروژه اطبا  در بر اصلی  بلوار بوسار حدفاصل خیابان  پور کار و شهید شیخ  طراحی شده و در حال اجراست .

 

زمین محل احداث پروژه حدود 3650 متر مربع  با زیر بنای حدود 20000 متر مربع بوده  و راه های دسترسی مختلف به مجتمع ، از دیگر جاذبه های پروژه است.

 

پروژه مشتمل بر یک ساختمان 6طبقه دارای حدود  95 واحد درمانی مدرن  به مساحت های متنوع جهت کاربری های درمانی مختلف میباشد.